Beszámoló, tájékoztató az Október 23 Alapítvány 2014. évi tevékenységéről

1. RENDEZVÉNYEINK
2. HONLAPUNKRÓL
3. KURATÓRIUMI ÜLÉSEK
4. GAZDÁLKODÁSUNK RÖVIDEN
– MELLÉKLETEK

Sikeres, sok munkát igénylő évet zártunk. Kuratóriumi üléseinket aktuálisan megtartottuk, amelyeket külön emlékezetők dokumentálnak. A Civil törvény változásai szükségszerű jelentős módosításokat kényszerítettek szervezetünkre. Biztonságunk érdekében jogi segítséget kértünk dr. Kliszek Antal ügyvéd úrtól, aki 2014. év elejére elkészítette az új Alapító okiratunkat a meghatározó törvényi változtatások beépítésével. A törvényi, bírósági jóváhagyást követően a dokumentumokat a februári ülésünkön elfogadtuk, és e szerint az idei évben már 5 fős kuratórium dolgozott alapítványunk vezetésében.

Az év előkészítése, az idei feladatok, az átalakulás – dokumentálás, az aktuális pályázatok, a vállalt sok rendezvény indítása, lebonyolítása nagy kihívás volt alapítványunknak. Külön megterveztük a szükségszerű, népszerűsítő reklám/marketing munkánkat is. A képes, informatív honlapunk működtetése, propagandája folyamatos volt.

Hetente figyeltük / figyeljük, rendeztük a városi 1956-os gránit emlékmű környezetét, az emlékművön már 3. éve – mindig szép friss koszorúnk, élő – virágcsokor emlékezik az egykori történelmi eseményekre, a gyulai mártírokra.

1) Éves program, rendezvényeink:

Február 6-7.: részvétel a Békés Megyei Önkormányzat által a civil szervezetek számára szervezett díjmentes továbbképzésen (Megyei Értéktárak – Együttműködési lehetőségek, Felnőttképzés).

Február 25.: emlékünnepség a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából, szervezés és részvétel – koszorúztunk közösen Gyula Város Önkormányzatával.

Május 16-17.: „Szeretethíd” elnevezésű városi civil programon vettünk részt, sírok, hősi emlékművek és környezetük tisztítása, takarítása – nemzeti színű szalaggal történő (több mint 200 városi síremlék) díszítése volt a feladat.

Május 25.: Hősök napi koszorúzás a Gyulai Hadigondozottak Érdekvédelmi Egyesületével.
A város összes hadi emlékművénél helyeztünk el virágokat, koszorúkat. Ez 9 objektum Gyulán és Gyulaváriban.

Június 4.: Trianoni emlékprogram szervezése a várossal közösen – koszorúzás a Nemzeti Összetartozás Napján. Nagy élményben volt részünk, az emlékező szavakat Nagyszalonta polgármesterétől hallottuk, Török László partiumi magyar volt a szónokunk. A kuratórium teljes létszámmal megjelent az emlékezésen.

Június 29.: az I. világháborús jubileumi programok – ünnepségek szervezése. (Sikeres pályázat esetén terveztük, sajnos nem nyertünk, így a tervezett programok elmaradtak). Egy emléktábla koszorúzásunk, felújításunk azonban volt a GYCSZSZ- szel közösen.

Június-augusztus: folyamatos fotózási feladatok a hazai, 1956-os emlékművek témakörében. Célunk volt a jelentősebb emlékműveink ismertetése, felkutatása, dokumentálása, honlapunkon történő bemutatása. Ezt szolidan sikerült megvalósítani – jövőre erre nagyobb hangsúlyt fektetünk. E tevékenységet hosszú távú célnak kell gondolnunk, külön anyagi források, sikeres pályázatok hátterével, biztosításával.

Az őszi időszakra nagyon sűrű eseménysort készítettünk elő:

Október 14.: Radóczi Andrást, a még élő, 100 éves gyulai legendát köszöntöttük születésnapján. Ő is tagja volt egykor a gyulai 1956-os események szervezését végző városi vezetésnek. Gyulaváriban megjelent a további 8 fő gyulai, „56-os főszereplő” is, számukra emléklapot adtunk át és fogadás, beszélgetés keretében emlékeztünk a régmúlt időkre. Ezt a találkozót megtisztelte jelenlétével Dr. Görgényi Ernő polgármester úr is.

Október 23.: városi emlékezés, 1956-os koszorúzási ünnepség (Gyulavári-Gyula). A gyulai temetőben Nádházi János sírjánál tisztelegtünk. Békéscsabán a laktanyánál és a temetőben Mány Erzsébet és Farkas Mihály sírjánál helyeztünk el koszorúkat.

Október 22.: tanulmányi kirándulást szerveztünk autóbusszal a recski táborba, a „Magyar Gulág” megtekintésére. A gyulai diákok számára szervezett program sikeres pályázatunk alapján valósult meg. Ismét megtapasztaltuk a fiatalok érdeklődő hozzáállását, ugyanakkor a tragikus történelmi, 1956-os témájú ismeretek borzasztó hiányát. Kiemelt rendezvényünk volt, amelyen 40 fő vett részt a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium diákjai közül a Szabadságharcosok Közalapítvány 200.000 Ft összegű anyagi támogatásával. A buszon M. Szabó András alapítónk rendhagyó történelemórát is tartott. A program elszámolásra került az alapítvány felé. Pályázat és elszámolás: Bagyinszki Zoltán, Kovács Mihályné Jolika.

November 7-8.: III. Gyulai 1956-os Kulturális Emlékest 1956 hőseinek tiszteletére.

Irodalom, zene és képzőművészet témakörében. Résztvevők: Gyula, Békés megyei intézmények, Budapest, Debrecen és Balatonfüred intézményei, diákjai. Legfontosabb idei rendezvényünkön több mint 100 fő vett részt! Megháromszoroztuk a tavalyi résztvevők számát. A Nemzetei Kulturális Alap 500.000 Ft értékű és a Megyei Önkormányzat 60.000 Ft értékű támogatásával sikeresen lezajlott eseményt az idén folytatni kívánjuk. Alapítványunk több mint 350.000 Ft összeggel támogatta a rendezvényt. Rendezvényi összköltségünk: 913.449 Ft volt. A Gyula Városától remélt kb. 100.000 Ft összegű rendezvény-támogatása a legnagyobb segítőszándék ellenére is sikertelen maradt, ezt az összeget, ami a rendezvény díjazását – könyvjutalmak vásárlását szolgálta volna – saját erőből gazdálkodtuk ki!

Az országos média figyelmét sajnos nem sikerült érdemben elérnünk, a jövőben ez továbbra is feladat számunkra. A program elszámolásra kertült a Békés Megyei Önkormányzat és az NKA. felé, a 2 oldalas szakmai, elemző beszámolóval együtt.

A pályáztatással járó megterhelően sok papírmunkát nem szívesen vállalnánk a jövőben, keressük a megoldást. Pályázat és elszámolás: Bagyinszki Zoltán, Fodor György, Kovács Mihályné Jolika. Kapcsolódó, kísérő programként országos versszavazást indítottunk az interneten. Kerestük a legnépszerűbb forradalmi költeményt. Kevesebb érdeklődő, szavazó volt, mint amire számítottunk. 277 szavazó Márai Sándor: Mennyből az angyal c. versét választotta a legnépszerűbb költeménynek.

2) Honlap működése

Az www.oktober23alapitvany.hu honlapunk 2014-évben megtöbbszörözve a látogatók számát 16.636 látogatót és 482.820 találatot regisztrált. Lásd a külön mellékletben! Kezd komolyan beérni az egyedi honlap, biztató a látogatottság, amely köszönhető a facebook-on való megjelenésünknek is (124 követést regisztráltunk). Az Alapítvány egész éves tevékenysége, rendezvényeink ma már folyamatosan nyomon követhetőek a világhálón.

Nemzetközi érdeklődés is tapasztalható! A sok fotó, a talán színesen, érdekesen tálalt, sokszor száraznak tűnő történelem ebben a formában közelebb kerülhet a fiatalabb korosztályhoz.

3) Kuratórium működése

A februári kuratóriumi ülésen tájékoztató hangzott el egy tervezett 1956-os pályázatunk beadásáról az EMMI Kulturális Államtitkársága felé, amelyre a félmilliós keretösszeget Halász János államtitkár úr közbenjárásának köszönhetően el is nyertük. Végrehajtottuk az átalakulást, az új alapító okirat elfogadását. 2014 év tavaszától már ennek alapján működött hatékonyan az Október 23. Alapítvány. Külön részletesen dokumentálva.

Májusi kuratóriumi ülés témaköre:

– a Békés Megyei Értéktárhoz való kapcsolódás konkrét lehetőségei,
– a megyei együttműködésünk feladatai 2014-ben,
– pályázati lehetőségek a rendezvényeinkhez kapcsolódva.

Az októberi Kuratóriumi ülésen a tervezett, legnagyobb rendezvényünk, a III. Gyulai 1956-os Kulturális Emlékest volt a megbeszélésünk fő tárgya, költségvetés, feladatok, előkészítés, közreműködők, részletek egyeztetése pontosítása. A létszámok, jelentkezők számának birtokában tudtuk elkészíteni a szolgáltatások megrendelőit. Emellett az Október 23-ai, városi koszorúzási ünnepségen való közreműködést és a gyulai és békéscsabai koszorúzásokon való
személyes részvételt beszéltük meg. A koszorúk megrendelése Bagyinszki Zoltán feladata volt.
Külön, részletesen dokumentálva.

4) Gazdálkodás

Gazdálkodásunkról részletes pénzügyi dokumentáció a mellékletben olvasható. A 2013. évi gazdálkodásunkról a NAV részére tavasszal – határidőre – beadásra került az alapítványi pénzügyi beszámolónk.

A jelentős pályázati sikerek, a források biztosítása és a támogatások növelése szempontjából eredményes évet zártunk. Hatásos rendezvényeink megszervezése, a támogatások után pozitívan zárta az Október 23. Alapítvány a 2014-es évet. Kovács Mihályné Jolika, a gazdasági ügyek felelőse elkészítette a pénzügyi beszámolót.

M. Szabó András alapítónk továbbra is komoly összeggel segíti a működést, a rendezvényeink szervezését, amelyet köszönök a kuratórium nevében is.

Gazdálkodásunk alapadatai: Ft-ban
Nyitó pénzkészlet:
882.178
Bevételeink, források:
1.380.095
Kiadásaink, költségek:
1.610.773
Banki zárás (2014.12. 31-gyel), záró pénzkészletünk:
651.500

A „közhasznú alapítványunk” közhasznúsága okafogyottá vált és komoly működési nehézségeket okozott volna, tekintettel arra, hogy nem végzünk klasszikus módon közhasznú tevékenységet, hosszú távon nem kértük, nem választhattuk a közhasznúsági formát, a jövőben maradunk reményeink szerin jól működő, hagyományos értelemben vett: alapítvány.

Zárva a gondolatot, november 29-én kedves, családias hangulatban köszönhettük alapítónkat, M. Szabó Andrást, Bandi bácsit a 90. születésnapján. A meglepetés sikerült, a köszöntők, a baráti légkör, a további ötletek hosszú távú alapítványi együttműködést feltételeznek.

Alapítónk szemmel látható egészségével jelezte számunkra elégedettségét, támogatói szándékát és őszintén köszönte a közösség, a kuratórium idei munkáját.

Gyula, 2015. 02. 20.

Tisztelettel: Bagyinszki Zoltán
kuratóriumi elnök

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..